دریچه های رفت و برگشت

دریچه های رفت و برگشت

دریچه های رفت و  برگشت (مدل خطی)
دریچه خطی 30 درجه در دو نوع یکطرفه و دوطرفه تولید می گردد که نوع یکطرفه آن جهت کاربرد در قسمت پیشانی دیوار و یا سقف کنار دیوار جانبی و نوع دو طرفه آن در سـقف دور از دیوارهاي جانبی مورد اسـتفاده قرار میگیرند. این نوع دریچه هوا در مدل یکطرفه بر روي دیوار جانبی تا ســقف 4 متر مناسب بوده و بمنظور حفظ زیبایی عرض دریچه میبایست از ارتفاع آن بیشتر باشد. باید دقت شود پره هاي این مدل دریچه بصـورت ثابت بوده و قابلیت جابجایی پره جهت تنظیم پرتاب هوا در جهات مختلف وجود ندارد همچنین در مواردي از این نوع دریچه در سیسـتم کانال کشــی هواي برگشــت نیز استفاده می شـود.
دریچ ههاي خطی تولید شده درهوا نســیم شرق در انواع ابعاد قاب و شکل پروفیل پره جهت پوشش انواع سلیق هها و نیازهاي آئرودینامیکی مشــتریان گرامی از مرغو بترین پروفی لهاي فابریک آلومینیومی اکسترود شده به همراه رنگ ایکترو استاتیک کوره اي تولید م یگردند. این دریچ ههاي تنظیم هوا جهت کاربردهاي متنوعی مورد استفاده قرار می گیرند.
همچنین این مدل دریچه به دلیل داشتن دید کم داخل دریچه مناسب جهت هواي برگشت سقفی و یا نصب در داخل دریچه بازدید زیرفن کویل می باشد. علاوه بر این با ترکیب هاي مختلف از ردیف هاي عمودي و افقی این پره ها الگو هاي پخش متنوعی مانند سـه طرفه و چهار طرفه و … نیز قابل تولید اسـت. از کاربرد هاي این مدل می توان به استفاده در فضـا هایی که طول پرتاب بلند با تغییر زاویه 30 درجه در دریچه مورد نیاز است از جمله فضـاهاییکه طول. پرتاب مورد نیاز نصــف ارتفاع سقف باشد اشاره نمود. شایان ذکر است در صورت نیاز می توان پره هاي این مدل از دریچه هاي خطی را به صورت عمودي مونتاژ و بهـره بـرداري نمود.
میتوان از دریچ ههاي خطی در دهش یا مکش (تخلیه یا برگشــــت هوا)، روي دیوار یا سقف و حتی روي کنج دیوارها استفاده کرد. با توجه به ثابت بودن پر ههاي این دریچ هها قابلیت تولید در طو لهاي زیاد و همچنین ب هصورت یک سرباز و دوسـر باز جهت قرار گرفتن در کنار هم در مواردي که طول موردنیاز دریچه از حداکثر طول قاب لتولید (دو و نیم متر) است نیز وجود دارد. با استفاده از این قابلی تها م یتوان انواع نیازهاي معماري را نیز برطرف نمود. شـایان ذکر است انتخاب ارتفاع کم به نسـبت طول دریچه خطی بر زیبایی بصـري این می افزاید. دریچه خطی 30 درجه همانطور که از نامش پیداســت هواي عبوري از خود را با 30 درجه تغییر زاویه جهت حرکت هوا، از خود عبور می دهد. این مدل از دریچه هاي خطی داراي سطح مفید مناسب و افت فشـار کم است. با توجه به پروفیل پره مورد استفاده در دریچه هاي خطی 30 درجه مدل هاي مختلفی مانند دریچه هاي خطی 30 درجه دو طرفه قابل تولید می باشند.

تصاویر