دریچه های کولر

دریچه های کولر

دریچه هواي دیواري رفت دوطرفه پره ایرفویلی که به دریچه هاي کولري معروفند از متداول ترین انواع دریچه در صـنعت تهویه می باشـند . این دریچه
شناخته شده ترین نوع دریچه در بین عموم مردم بوده و دلیل کاربرد بالاي آن در صنعت ساختمان سازي، کاربري آسان و عملکرد قابل قبول در پخش و
جهت دهی هوا اسـت. این دریچه ها عمدتا جهت دریچه رفت و دهش هواي ورودي کولر هاي آبی و ایرواشـر ها و داکت اســپیلت مورد اســتفاده قرار
مزایاي دریچه کولــري: .
– پرتاب نسبتا طولانی دریچه در صورت انتخاب و سایز زنی مناسب که می تواند تا 12 متر پرتاب را در حالت افقی براي این دریچه ها فراهم آورد. .
می گیرند. .
– پره افقی که امکان جهت دهی هوا را در جهت عمودي فراهم می آورد. .
از مزایاي این دریچه هواي دیواري (دریچه کولر) می توان به قابلیت تغییر جهت پره هاي آلومینیومی ایرفویلی اشـاره کرد، که به دلیل قرار گیري در دو
ردیف افقی و عمودي مجزا توانایی تنظیم دلخواه جهت جریان را در همه جهات دارا می باشد. همچنین در هنگام تولید بنا بر درخواست مشــتریان پره
هاي عمودي و افقی می توانند در ردیف جلو و یا عقب قرار گیرند. شکل ایرفویلی پره هاي این دریچه علاوه بر کاهش افت فشــار عبور هوا از بین پره ها
باعث افزایش کارایی آن ها در جهت دهی به جریان عبوري می باشد.در صورت نیاز مشـــتریان جهت کنترل حجم هواي ورودي به دریچه از دمپر هاي
پشت دریچه اي موازي و متقابل چرخدنده اي بهره برد. همچنین قابلیت نصب تبدیل چهارگوش به گرد جهت نصب کانال فلکسیبل به پشـت دریچه ها و
نیز اجراي پوشش در انواع رنگ هاي الکترو استاتیک پودري کوره اي نیز وجود دارد. .
– پره عمودي که امکان جهت دهی هوا را در جهت افقی فراهم می آورد. .
قابلیت نصـب آسان. .

محدودیت هاي دریچه هـوا دیــواري رفت: .
– تنظیم جهت هواي خروجی به صورت دستی است و پره ها باید به صورت تک تک و توسط کاربر و یا اپراتور تنظیم شوند. .
– براي سرعت هاي بالاي جریان هوا به علت ایجاد لرزش در پره ها مناسب نیست .

– در سایز هایی با طول بلند و عرض کم ، شکیل نمی باشد. .

تصاویر