دمپر کانال

دمپر کانال

دمپر کانال وسیله ای ست برای کنترلِ میزان هوای عبوری در کانال هوا عملکردِ دمپرِکانال دقیقاً مثل عملکردِ فلکه آب در مسیرِ خطِ لوله ی آب میباشد. از این وسیله برای قطع یا وصل یا کنترلِ مقدار هوای عبوریِ کانال استفاده شده و طریقه ِ ساختِ این دمپر نیز بصورت دسته دمپرِ دستی و برقی می باشد. دمپر کانال هوا هم می تواند برای تنظیم میزانِ عبورِ هوا و هم انسدادِ جریانِ هوا جهتِ جلوگیری از پیشرفتِ حریق گردد. جنس بکاررفته برای ساختِ دمپر بیشتر از ورقِ گالوانیزه بوده ولی برای کاربردهای خاص در مناطقِ مختلفِ آب و هوایی از ورق آلومینیوم و در مسیرِ کانالهای هوای اتاقهای تمیز(مثل اتاقهای عمل و…) از ورقِ استنلس استیل استفاده می شود. دمپرِ کانال در دو شکلِ گِرد و چهارگوش بر اساس سایزِ کانالی که قرار است میزان هوای عبوریِ آن تنظیم شود ساخته میشود. در دمپرِگِرد اصولِ کار به صفحه ی مسطحِ دایره ای شکل که در وسطِ لوله ی دمپر قرار دارد برمیگردد،این صفحه توسطِ رابطی به دسته دمپر متصل میشود و دسته دمپر بصورت دستی یا برقی میتواند با تعیین وضعیتِ تیغه ی وسطِ دمپر میزانِ عبورومرور هوا را تنظیم نماید. در دمپرِچهارگوش به جای استفاده از یک تیغه از چند پرّه ی موازی که همگی باهم به وسیله ی اهرمی واحد به دسته دمپرِ برقی یا دستی مرتبطند کارکردِ واحدی را که همان تنظیمِ میزان هوای عبوری است را به عهده می گیرند. ضخامتِ ورقی که برای ساختِ دمپر استفاده میشود بنا به سایزِ دمپر از شش دهمِ میلیمتر به بالا میباشد.

تصاویر