سقف های روشنایی و سرویس

سقف های روشنایی و سرویس

دریچه سقف روشنایی از جنس آلومینیوم با رنگ های استاتیک کوره ای ساخته میشود و در داخل سقف های سرویس و محیط های مختلف بکار میرود. این دریچه ها بصورت وزنه ای ساخته میشوند و قابلیت جابجایی را دارند.

از طریق این دریچه ها و با استفاده از فلکسی یا ورق های مشابه انتقال نور به محیط انجام میگیرد. دریچه سقف روشنایی با جنس های آلومینیوم، آهن و MDF قابل ساخت هستند. همچنین طرح های آنها میتواند براساس الگوهای مختلف متنوع باشد.

تصاویر